top of page
Úvod

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

TOMÁŠ PFEIFFER - DIMENZE 2+2, s.r.o., sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1, IČ: 03728234

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 236559 (dále jen „Společnost“), a jako správce a zpracovatel Vašich osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a produktů (např.

při nákupu zboží či služeb nebo přihlášením se k odběru obsahových newsletterů).

 

Jedná se tak o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb či produktu:

▪ Jméno a příjmení

▪ Email

▪ Kontaktní a/nebo doručovací adresa

▪ Telefonní číslo

▪ Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) 

▪ a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte webové rozhraní www.josefzezulka.cz: IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies, případně jiný online identifikátor a další obdobné informace.

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli poskytovat produkty a služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
 • zasílání elektronického newsletteru,

 • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Společnosti dle těchto smluv a dle zákona,

 • plnění zákonných povinností,

 • zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách,

 • nabízení produktů a služeb,

 • zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů,

 • ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb).

 

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. 

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržujeme pravidla povinné archivace údajů.

Osobní údaje můžeme zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťujeme ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provedeme likvidaci osobních údajů.

 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy produktu či služby, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • osoby, které Vám doručují naše služby, produkty;

 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

 • osoby, které pro nás zajišťují zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení testují. 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů dotčeným orgánům veřejné správy.

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele.

 

Používají naše webové stránky cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

Další skupinu představují cookies třetích stran. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Jedná se např. o Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu. 

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.

 

Odkazy třetích stran

Náš web může nabízet produkty nebo služby třetích stran. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Naše weby se snaží chránit integritu webových stránek a zpětná vazba bude vítána.

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí produktu či služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby či produktu, aniž by bylo potřeba papírového originálu s podpisem);

 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či 

 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich produktů a webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

 

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@josefzezulka.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé produkty či služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn., pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tento produkt nebo službu využívat).

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;

 • právo požadovat omezení zpracování;

 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

 • právo požadovat přenesení údajů;

 • právo na přístup k osobním údajům;

 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Pokud by se Vám například již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete informaci o novinkách či nějaké obchodní sdělení máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů. Námitce proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu vyhovíme vždy.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací. 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

TOMÁŠ PFEIFFER - DIMENZE 2+2, s.r.o.

Soukenická 21, 110 00 Praha 1  IČ: 03728234 e-mail: : info@josefzezulka.cz  tel.: +420 222 311 141

 

 

Poslední aktualizace 25. 5.2018

bottom of page