top of page
Úvod

Biotronika Josefa Zezulky

Abstrakt

Obor Biotronika byl založen a strukturován významným českým filozofem Josefem Zezulkou (30. 3. 1912 – 13. 12. 1992) po roce 1945.

Jedná se o samostatný nemedicínský obor, který působí zejména na choroby způsobené bio-energetickou nedostatečností, tj. pracuje v oblasti biologických – vitálních sil.

 

Biologické síly

jsou energetickým projevem každé živé hmoty a jsou protipólem silovým projevům anorganické hmoty (neživé). Biologická síla je mnohem složitější než síla anorganická. Je mezi nimi asi takový rozdíl jako mezi železnou trubkou a lidskou paží. Obě obsahují stejné atomy (např. Fe, Ca atd.), ale tyto atomy mají rozdílné uspořádání (organizaci).

 

Bio-energetická nedostatečnost

Obor Biotronika rozděluje choroby dle původu na hmotné, psychické a energetické. Onemocnění vznikají často spojením více příčin a projevů, z toho vyplývá nutná spolupráce mezi příslušnými obory. Pak lze očekávat co největší prospěch pro pacienta. Poruchy vitálních systémů mohou nastat na úrovni buněčné, orgánové i celotělové. Čím větší je příčina nemoci v bio-energetické nedostatečnosti, tím mívá Biotronika často lepší výsledky v kontrastu s jinými obory (např. onkologická onemocnění, onemocnění sclerosis multiplex a další). Přirozený stav – homeostáza – zajišťuje přirozeně všechny funkce k potřebě organismu také v oblasti biologických sil. Dojde-li k porušení této homeostázy, vzniká choroba z bio-energetické nedostatečnosti.

 

Biotronické duchovní působení

Biotronické duchovní působení nemá žádné vedlejší účinky, ošetřuje komplexně celý organizmus nebo orgán či skupinu buněk. Biotronik - sanátor působí bezkontaktně formou biotronického duchovního působení, tj. užívá vitální síly, kterou posiluje postižená místa. Sanátor pracuje vždy nezištně. Sanátor pracuje výhradně v souladu s pravidly a principy oboru Biotronika, tak jak ji ustavil a strukturoval Josef Zezulka. Každý biotronik - sanátor musí být ustaven profesní komorou Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, která garantuje jeho odbornost.

zezulkova_biotronika.jpg

Sborník statí Josefa Zezulky, který hlouběji objasňuje práci biotronika a jeho filosofii.

uspořádal Tomáš Pfeiffer

Biotronika je nemedicínský obor sloužící k pomoci pacientům při chorobách způsobených bioenergetickou nedostatečností. Jde o oblast životních sil, které jsou vázány na živou hmotu a které, na rozdíl od těch anorganických sil, mají poněkud jiné vlastnosti. Toto slovo se poprvé objevuje po roce 1945, kdy jej vymýšlí a ustavuje pan Josef Zezulka pro obor duchovního působení, který strukturuje do biotronické patologie, nauky o vitálních silách, nauky o jejich použití při zásahu a zejména do filozofie, která je jeho základem. Biotronika je filozofií a vlastní duchovní působení praktickou její aplikací, která vychází z poznatku, že člověk sestává ze tří základních částí. Hmoty, ducha a vitality. Je-li příčina onemocnění ve hmotě, je hmotné podání léků nejúčinnější, je to doména medicíny. Porucha v psyché má být ovlivněna zejména psychickou silou, tedy psychoterapií, ve vážných případech hlubokou hypnózou, která v této podobě není dnes prováděna. Porušené vitální systémy buněčné, orgánové i celotělové pak náleží biotronice. V mnoha případech je choroba způsobena více činiteli, zde pak je nutná spolupráce příslušných oborů.

 

Vitální síla je energetický projev živé hmoty, je to organická energie vázaná na živou hmotu, která dosud stála spíše v pozadí zájmu vědy, ta se plně soustředila na zkoumání energií anorganických, jako jsou různá záření, elektřina, radiace, magnetismus atd. Vitální síla je odpovědná zejména za řízení pochodů a procesů v buňce, orgánu a celém těle, jak již bylo uvedeno výše. Biotronika je samostatným oborem, který má svá přesná pravidla a zákonitosti. Nemá žádné vedlejší účinky, ošetřuje komplexně celý organizmus nebo orgán či skupinu buněk. Působení probíhá tak, že nejprve se z postiženého místa odebere poškozená biologická plazma a pak posiluji toto místo vitální silou – biotronickým působením. Biotronik pracuje vždy nezištně a musí mít i další vlastnosti, které jsou podmínkou této práce. 

Neslouží jako náhrada medicíny, ale pomáhá tam, kde má možnost. To může být i po ukončení například medicínských terapií. Principy biotroniky jsou součástí nejmodernějších výzkumů. Teprve v posledních letech se totiž potvrzuje to, co biotronika bere v úvahu již dávno, a je to vliv určitých látek na vznik zhoubného nádoru v těle. Rakovinotvorně v našem těle působí například látky, které obsahují tolik oblíbené uzeniny. 

Snažím se pokračovat v odkazu svého učitele Josefa Zezulky. Setkání s ním bylo pro mě osudové, byla to nenásilná a vlastně geniální výuka v oblasti filosofie Bytí a biotroniky, tedy v oborech, které pan Josef Zezulka vytvořil a zavedl do praxe. Těsně před opuštěním svého hmotného těla si mě pan Josef Zezulka zavolal a udělal něco, co se stalo pro mne závazkem, slibem a životním naplněním na celý další čas. Řekl: „Tomáši, předávám Vám Biotroniku i filosofii Bytí – nyní je povedete Vy. Předávám Vám poznané, abyste je nesl a ochraňoval. Až se naplní čas i Vám, předáte dalšímu.“ Pak řekl větu, která mi dodnes v hlavě i srdci zní: „Předávám Vám tu naši Společnou věc.“ A neměl na mysli samozřejmě nic osobního.

Biotronika byla vytvořena legendárním českým filosofem Josefem Zezulkou (narodil se 30. 3. 1912 v Brně – zemřel 13. 12. 1992 v Praze). Obor biotronika založil a ustavil J. Zezulka po roce 1945. Tento obor je J. Zezulkou rozvíjen, vypracoval řadu publikací, které se týkají tohoto oboru, a posléze se stává součástí celosvětového vědomí o oborech alternativní medicíny. Má vztah se západním i východním výzkumem (prof. Parker, Dr. Stanley Krippner a prof. Iňjušin z Alma Aty). Je publikován v zahraničních časopisech i knihách, např.v New Yorku, Paříži, Londýně. Statě vychází i na západě v nejrůznějších publikacích.

Tehdejší politický systém komunistického Československa podobným aktivitám nepřál, Josef Zezulka ve skrytu pracoval, přednášel a léčil ve svém bytě v Praze na Smíchově. Přesto k němu nachází cestu významná část společnosti, je to oblast umění, je to oblast politiky, kdy například léčil československého prezidenta Svobodu, který byl vlastně již lékaři označen za umírajícího, byl však Zezulkou úspěšně léčen a zachráněn z naprosto špatného stavu ještě na půl roku. Dokonce i tehdejší předseda komunistické akademie věd (akademik Kožešník) po dobré zkušenosti vydal v roce 1973 dobrozdání, ve kterém označuje Zezulku za schopného a úspěšného výzkumného pracovníka v novém vědním oboru. Josef Zezulka léčil více než 40 let. S obrovským úspěchem vystoupil na Mezinárodním psychotronickém kongresu v roce 1973 v Praze. Pan J. Z. publikoval své statě také v psychotronických kongresech v Monte Carlu 1975 a Tokiu 1977. Velmi významný byl i oficiální výzkum nemedicínských léčeb ve Vimperku v roce 1982, kde Zezulka v rámci výzkumného úkolu předvedl excelentní léčby, na které se jezdili dívat lékaři z celého kraje. 

K veřejnému vydání jeho filozoficko-náboženských knih dochází až po roce 1989. Od té doby již vyšlo v médiích také mnoho informací a článků. Biotroniku předkládáme k pomoci široké veřejnosti již od roku 1994. Na našich webových stránkách www.dub.cz jsme zveřejnili příklady ohlasů, které nám lidé sdělili jako svoji osobní zkušenost, kdy jim biotronika pomohla. Jsou to krásné příběhy. Podpora a zájem veřejnosti o biotroniku je dokazován i peticí na podporu biotroniky, pod kterou je dnes již více než 33 tis. podpisů. Snažíme se ze všech sil, aby biotronika mohla vedle ostatních oborů komplementární a alternativní medicíny pomáhat a sloužit všem potřebným. 

bottom of page